Truy cập nội dung luôn

 

Sức khỏe của người bệnh là sứ mệnh của chúng tôi

Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

KHOA DƯỢC

 

I. Đặc điểm, tình hình:

- Khoa dược trực thuộc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang

- Về biên chế: 01 Trưởng khoa, 01 Phó khoa và 4 nhân viên gốm các bộ phận thống kê, cấp phát, thủ kho)

 

* Trưởng khoa : NGUYỄN QUỐC THẾ

  • Sinh năm: 1983.
  • Trình độ chuyên môn: Dược sĩ
  • Số điện thoại: 0904 452 525
  • Địa chỉ email: dsnguyenquocthe@gmail.com.

  - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của Trưởng khoa trong bệnh viện. Tổ chức hoạt động của khoa theo quy định của Thông tư 22 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 Quy định tổ chức và hoạt động của Khoa Dược bệnh viện.

* Phó khoa : VÕ HOÀNG BẢO

  • Sinh năm: 1983.
  • Trình độ chuyên môn: Dược sĩ
  • Số điện thoại: 0938 954 046
  • Địa chỉ email: vobaohoang2008@gmail.com.

  -   Đang đi học.

- Địa điểm: Lầu 1, số 504/1A, tổ 22, ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, TG

- Điện thoại: 073.3855443        , Fax: 073.3856851

     II. Chức năng của khoa Dược

  - Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

     III. Nhiệm vụ của khoa Dược

1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

2. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc "Thực hành tốt bảo quản thuốc".

5. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

6. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

7. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

10. Tham gia chỉ đạo tuyến.

11. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

12. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

13. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

14. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế đối với các cơ sở y tế chưa có phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế và được người đứng đầu các cơ sở đó giao nhiệm vụ.

IV. Những hoạt động đang thực hiện

       1. Công tác tiếp nhận, phổ biến và thực hiện các các văn bản quản lý nhà nước về dược, các quy định chuyên môn về dược trong các cơ sở khám, chữa bệnh

Thực hiện Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 thông tư quy định tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện;

 Thông tư 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 thông tư Hướng dẫn sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế có giường bệnh;

 Thông tư số 27/2013/TT-BYT ngày 19/8/2013 thông tư Ban hành danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT;

Thông tư 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 thông tư Ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế;

Quyết định số 1088/2013/QĐ-BYT: về việc ban hành hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám chữa bệnh;

Triển khai luật dược 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Triển khai Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược;

Triển khai thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 qui định chi tiết một số điều của luật dược và nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ  về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt;

Các Công văn đình chỉ lưu hành thuốc được triển khai đến các đơn vị trực thuộc, Hội đồng thuốc và điều trị qua hệ thống văn phòng điện tử và trên bảng thông tin thuốc tại bệnh viện.

       2. Hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị

  - Thực hiện theo thông tư 21/2013/TT-BYT ngày 08/08/2013 quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện.

  - Bệnh viện tổ chức họp Hội đồng thuốc và điều trị hai tháng một lần và khi đột xuất, đến nay đã tổ chức tám cuộc họp. Trong cuộc họp thảo luận các vấn đề: đánh giá tình hình sử dụng thuốc; xây dựng danh mục thuốc, vật tư y tế… đề nghị đấu thầu; xây dựng danh mục thuốc nhà thuốc bệnh viện; nhắc nhở qui chế dược, qui chế kê đơn.

- Hội đồng thuốc và điều trị tham mưu Ban giám đốc thành lập tổ mua sắm thuốc, hoá chất, vật tư tiêu hao để thực hiện việc mua sắm đúng qui định.

3. Công tác đấu thầu, cung ứng thuốc trong bệnh viện

  - Thực hiện theo thông tư 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 quy định đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế công lập.

  - Thực hiện đấu thầu tập trung tại Sở Y tế, Bệnh viện gửi danh mục thuốc; danh mục vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế đúng thời gian qui định và cử nhân viên tham gia xét thầu.

  - Những thuốc và vật tư y tế không trúng thầu, Bệnh viện có đưa ra trong cuộc họp Hội đồng thuốc và điều trị và thực hiện mua sắm theo qui định.

4. Công tác quản lý, sử dụng thuốc tại cơ sở

  - Thực hiện theo thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 Quy định tổ chức và hoạt động của Khoa Dược bệnh viện.

  - Bệnh viện ký hợp đồng với các công ty trúng thầu để mua thuốc sử dụng

  - Thực hiện tốt các văn bản quản lý nhà nước về dược, đồng thời nhắc nhở, tập huấn lại cho các khoa điều trị.

  - Hàng tháng kết hợp cùng đoàn kiểm tra bệnh viện đi kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc tại các khoa điều trị.

  - Việc sử dụng thuốc tại đơn vị thực hiện theo Thông tư 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 thông tư Hướng dẫn sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế có giường bệnh.

5. Công tác dược lâm sàng, thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc

  - Thực hiện theo thông tư 31/2012/TT-BYT ngày 20/12/2012 Hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện.

  - Khoa dược thành lập Tổ dược lâm sàng và phân công nhân viên phát thuốc tới các khoa điều trị.

  - Về theo dõi phản ứng có hại của thuốc: có qui trình giám sát phản ứng có hại của thuốc và triển khai cho các khoa cùng thực hiện. Tuy nhiên, ngoài các tác dụng phụ do điều trị thuốc lao gây ra thì Bệnh viện không phát hiện phản ứng có hại của thuốc.

6. Việc thực hiện qui chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

  - Bệnh viện đã triển khai và thực hiện thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017. Quy định về kê đơn thuốc và việc kê đơn thuốc, hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. Do áp dụng phần mềm trong in đơn thuốc nên việc tuân thủ tốt. Hàng tháng có họp bình đơn thuốc để góp ý cho những đơn thuốc không hợp lý.

7. Việc thực hiện các nguyên tắc về "Thực hành tốt bảo quản thuốc – GSP"

  - Căn cứ Quyết định 02/QĐHN-BYT ngày 04/10/2013 của Bộ Y tế Quyết định về việc triển khai áp dụng nguyên tắc "Thực hành tốt bảo quản thuốc".

  - Kho thuốc và nơi cấp phát thuốc được bố trí phù hợp, có máy điều hòa, có tủ kệ, ballet để bảo quản thuốc.

  - Có sổ theo dõi nhiệt độ, ẩm độ.

8. Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng thuốc

  - Thực hiện theo thông tư 09/2010/TT-BYT ngày 28/04/2010 về quản lý chất lượng thuốc.

  - Bệnh viện thành lập tổ kiểm nhập thuốc, khi thuốc mua về, tổ kiểm nhập kiểm tra tên thuốc, số lô, hạn dùng, chất lượng cảm quan…

  - Hàng tháng, thuốc trong kho được kiểm soát chất lượng thông qua hoạt động kiểm kê thuốc cuối tháng.

  - Hàng tháng kết hợp cùng đoàn kiểm tra bệnh viện đi kiểm tra tủ thuốc trực tại các khoa điều trị xem xét chất lượng cảm quan, hạn dùng.

9. Công tác quản lý hoạt động nhà thuốc bệnh viện

  - Thực hiện quản lý về giá thuốc theo Thông tư 15/2011/TT-BYT về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện

  - Củng cố và duy trì quầy thuốc bệnh viện đạt tiêu chuẩn GPP

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
 Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn
 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc, kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19

Thông báo Thông báo

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 123
  Tổng lượt truy cập: 238402