Truy cập nội dung luôn

 

Sức khỏe của người bệnh là sứ mệnh của chúng tôi. Số điện thoại tư vấn khám chữa bệnh từ xa: 0918 346 476.

Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

- Tiền thân của phòng Tài chính – Kế toán là phòng Tổ chức - Hành chính – Tài vụ. Từ tháng 12 năm 2010 thì tách ra thành lập phòng Tài chính – Kế toán.

- Bộ máy lãnh đạo gồm: 01 Trưởng phòng.

- Tổng số cán bộ, viên chức: 03, trong đó:
              + Đại học: 02
              + Cao đẳng: 01
I. Công tác tài chính - kế toán:

1. Tham mưu Giám đốc, xây dựng hệ thống quản lý tài chính – kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Bệnh viện.

a. Tổ chức soạn thảo và đề xuất ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ.

b. Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán…

c. Tổ chức hướng dẫn và giám sát việc thực hiện tại các phòng ban/đơn vị trực thuộc.

2. Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Bệnh viện:

a. Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Bệnh viện, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Bệnh viện. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.

b. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch đã được duyệt.

c. Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng thời kỳ cụ thể. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, phát hiện kịp thời và đề xuất Giám đốc các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn.

d. Tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính trình Ban lãnh đạo Bệnh viện. Tham mưu các biện pháp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cầu thu chi dịch vụ.
3. Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Bệnh viện

a. Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước. Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.

b. Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị.

c. Phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích và báo cáo, đề xuất xử lý.

d. Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý tiền bán hàng/cung cấp dịch vụ rác y tế, thuê mặt bằng, bán phế liệu…và thanh quyết toán các khoản chi đối với cán bộ công nhân viên chức/đối tác/khách hàng/các Công ty dược. Tổ chức quản lý quỹ/két tiền mặt của Bệnh viện.

e. Giám sát thực hiện quy chế quản lý tài chính Bệnh viện, phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp vi phạm.

4. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán

a. Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán của các kế toán chi tiết.

b. Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.

c. Lập báo cáo kết quả hoạt động Bệnh viện, bảng cân đối kế toán định kỳ/đột xuất và giải trình chi tiết gửi ban lãnh đạo.

d. Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, số liệu kế toán, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của ban lãnh đạo Bệnh viện và cơ quan quản lý Nhà nước:Sở Y tế, Sở Tài Chính, Cục thống kê.....

5. Tham gia thẩm định các dự án/kế hoạch đầu tư sản xuất/tài chính – tiền tệ:

a. Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư, các hợp đồng kinh tế.

b. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp huy động vốn và quản lý phần vốn góp của Bệnh viện tại các đơn vị khác.

c. Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ tài chính, đầu tư tài chính, quản trị vốn lưu động.

6. Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng

a. Phổ biến các nội quy, chính sách đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong phòng và giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

b. Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng.

c. Trực tiếp phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên trực thuộc.

d. Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất, khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định.

7. Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Bệnh viện.a. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán thống kê liên quan đến hoạt động của Bệnh viện theo chế độ quy định.

b. Chủ trì hoặc tham gia các dự án của Bệnh viện theo phân công của Giám Đốc.

 II. Công tác thu viện phí, báo cáo BHYT, báo cáo thuế:

- Thực hiện công tác thu viện phí + BHYT hàng ngày.

- Chịu trách nhiệm báo cáo về BHYT, thu chi viện phí hàng tuần, xuất hóa đơn các họat động thu dịch vụ của bệnh viện.

- Thực hiện báo cáo thuế: môn bài, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng...

Văn bản mới Văn bản mới

 về việc điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B
 Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
 Quyết định ban hành “Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh”
 Quyết định số ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em
 Thông tư quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

Thông báo Thông báo

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 271
  Tổng lượt truy cập: 417740